شرح وظایف

1
هماهنگي و ايجاد ارتباط با واحدهاي درون سازماني و برون سازماني و شركت مديريت منابع آب ايران در زمينه فعاليت هاي بهره برداري، نگهداري، رفتارسنجي و تعميرات سدها و تأسيسات وابسته
2
پيشنهاد سياست ها و مدل هاي بهره برداري و تهيه و تدوين نظام برنامه هاي بهره برداري از سدهاي مخزني، تنظيمي، انحرافي و تأسيسات وابسته
3
تهيه و ابلاغ دستورالعمل هاي لازم به واحدهاي مربوطه در زمينه نحوه نظارت بر چگونگي بهره برداري و نگهداري از تأسيسات آبي كه توسط شركت هاي بهره برداري اداره مي شوند
4
برنامه ريزي و نظارت در انجام مطالعات به منظور بازنگري دستورالعمل ها و بهبود روش هاي بهره برداري و نگهداري جهت دسترسي به حداكثر استفاده از سرمايه گذاري هاي انجام شده در تأسيسات مربوط به سدها و افزايش راندمان و طول عمر مفيد آنها
5
برنامه ريزي، نظارت و هماهنگي امور مربوط به نگهداري و بهره برداري بهينه از سدها و تأسيسات وابسته
6
پيش بيني و تنظيم برنامه هاي توليد نيرو با هماهنگي و ارتباط با دفتر بازار برق
7
تهيه و پيشنهاد بودجه ساليانه مطالعات و اجراي تعميرات و پايداري سدها
8
نظارت بر حسن اجراي كليه دستورالعمل هاي عملياتي ثابت و متغير (خاص و عام) ابلاغ شده به نيروگاه هاي برق آبي در قالب بازديدهاي زمان بندي شده
9
انجام برنامه ريزي لازم براي بررسي و تأييد عملكرد پيمانكاران جهت عقد قرارداد و پرداخت حق الزحمه
10
ايجاد هماهنگي لازم مابين شركت هاي توليد و تعميرات نيروگاه ها
11
نظارت بر اجراي كليه پروژه هاي نيروگاهي
12
مبادله قرارداد خريد انرژي شركت ها
13
اتخاذ تدابیر و انجام اقدامات لازم در راستای بهره برداری بهینه و حصول اطمینان از تولید برق نیروگاه های برق آبي
14
برون سپاری مدیریت تولید نیروگاه های برق آبی و گسترش مشارکت بخش غیردولتی و مردمي و توسعه رقابت در تولید انرژی برق آبی
15
کارگزاری در اجرای ضوابط و قوانین مربوط به موضوع تولید انرژی نیروگاه های برق آبی از جمله مدیریت ، کنترل و انجام امور و مطالعات پایه و حفاظت کمی و کیفی از تأسیسات نیروگاه های برق آبی
16
راهبری و انجام نظارت در شناخت، مطالعه و اجرای طرح های توسعه نیروگاه های برق آبی و همچنین راهبری و انجام نظارت در بهره برداری از تأسیسات مذکور
17
تهیه و تدوین دستورالعمل ها و روش های استفاده بهینه از نیروگاه های برق آبی و ارائه آنها به وزارت نیرو جهت تصویب
18
تهیه دستورالعمل ها ، ضوابط ، معیار و استانداردهای فنی و تخصصی مورد نیاز در زمینه احداث ، نگهداری و بهره برداری از تأسیسات برق آبی و ارائه آن به وزارت نیرو جهت تصویب
19
تدوین و پیشنهاد تعرفه های برق و خدمات جانبی نیروگاه های برق آبی و پيگيري لازم برای طي مراحل قانونی و تصویب و نظارت بر اعمال تعرفه ها در واحدهای تولیدی
20
انجام اقدامات و پشتیبانی های لازم به منظور توسعه مشارکت بخش خصوصی برای انجام امور مطالعاتی ، اجرایی ، بهره برداری و نگهداری از طرح های برق آبی و تأسیسات مربوطه
21
تنظیم و انتشار گزارش هاي ادواری از وضعیت تولید نیروگاه های برق آبی و چگونگی رقابت در بازار برق و همچنین مطالعه و تدوین پیشنهاد جهت تأمین نیازهای شبکه برق توسط نیروگاه های برق آبی

پانل تغییر سبک

رنگ اصلی را انتخاب نمایید

تغییر رنگ و اندازه پوسته

کامپیوتر تبلت موبایل