وظايف و مسئوليت ها

دفتر نظارت بر تعمیرات نیروگاه

1
نظارت مستمر بر پروژه هاي تعميرات سازه اي نيروگاهها
2
تهيه و تدوين دستورالعملهاي تعمير و نگهداري نيروگاهها ( تعميرات پيشگيرانه و پيشگويانه )
3
نظارت بر عملكرد شركتهاي تعمير و نگهداري نيروگاهها جهت انجام كارهاي جاري و برنامه ريزي شده .
4
بررسي و تائيد صورت وضعيتهاي شركتهاي تعميراتي جهت انجام امور جاري
5
پيگيري و نظارت بر تهيه ، تعمير ، ساخت و خريد قطعات و تجهيزات
6
بازديد و نظارت بر حسن انجام تعميرات بلند مدت
7
پيگيري و نظارت بر تهيه فهرست بهاء انجام كارهاي تعميراتي
8
نظارت بر بهينه كردن تعميرات از نظر زمان ، هزينه كار و نيروي انساني
9
نظارت و كنترل تستهاي تعميرات طبق استانداردهاي جهاني
10
تهيه گزارشات لازم در زمينه پيشرفت فيزيكي و مالي تعميرات
11
نظارت عاليه بر آزمايشات و بازرسي عمليات ساخت ، تعمير قطعات و تجهيزات نيروگاهي
12
نظارت عاليه بر روند ساخت و نصب قطعات و تجهيزات مطابق استانداردهاي جهاني
13
بررسي و نظارت بر موجودي قطعات يدكي انبار نيروگاهها
14
تهيه مشخصات فني پروژه هاي عملياتي و قراردادهاي پيمانكاري و نظارت بر حسن انجام كار پروژه ها.
15
استقرار سيستم ايمني و آتش‌نشاني متناسب با استانداردهاي روز جهاني
16
استقرار سيستم تعميرات پيشگيرانه در كلية نيروگاههاي تحت سرپرستي

پانل تغییر سبک

رنگ اصلی را انتخاب نمایید

تغییر رنگ و اندازه پوسته

کامپیوتر تبلت موبایل