وظايف و مسئوليت ها

مدیریت کنترل آب و برق و ارتباطات نیروگاهی

1
صدور دستورالعملهاي توليد نيروگاهها با توجه به قيود آبي ، اقتصادي و فني
2
ارائه گزارشهاي تحليلي در مورد انرژي ، درآمدها وفرصتهاي هدر رفته ،زمان بهينه تعميرات اساسي و ادواري ، بازار برق ، منابع آب
3
برنامه ريزي بهينه در جهت كاهش خروج واحد هاي نيروگاهي و تامين بار شبكه در ساعات پيك
4
نظارت مستمر بر روند توليدآب و انرژي بر اساس دستورالعمل هاي صادره
5
پيگيري انحرافات دستورالعملها و خروجي هاي بدون برنامه
6
اخذ و جمع آوري آمار روزانه و ساعتي كليه سد ها ،نيروگاهها و ايستگاههاي هيدروكليماتولوژي و ثبت آنها در بانكهاي اطلاعاتي
7
بررسی کلیه جرائم نیروگا هها وهماهنگی لازم بمنظور کاهش جرائم
8
نظارت بر بهره برداري از ايستگاههاي هيدروكليماتولوژي بصورت onlineو ارائه گزارش مربوطه
9
تعويض سنسور هاي ايستگاهها
10
آموزش متصديان ايستگاهها
11
كاليبراسيون و تنظيم ايستگاههاي هيدروكليماتولوژي بصورت ادواري
12
بهينه سازي ايستگاههاي سنجش با هماهنگي امور تعميرات ايستگاههاي هيدروكليماتولوژي
13
اعلام وضعيت غير عادي به مسئولين مربوطه جهت پيگيري موضوع
14
نظارت بر تهيه و به روز نمودن جداول سطح ، حجم و غيره
15
توسعه و بهينه كردن بانك هاي اطلاعاتي و ارائه پيشنهاد به منظور تهيه نرم افزارهاي اطلاعاتي مورد نياز
16
ارائه راهكارهاي مناسب جهت بهينه سازي توليد

پانل تغییر سبک

رنگ اصلی را انتخاب نمایید

تغییر رنگ و اندازه پوسته

کامپیوتر تبلت موبایل