وظايف و مسئوليت ها

دفتر تعمیرات و کنترل پایداری سازه سدها

1
نظارت بر اجراي موافقت نامه هاي تعمير و نگهداري سدها
2
انجام بررسي و تحليل هاي لازم به منظور بهينه سازي امور بهره برداري و تعميرات سدها با توجه به برنامه هاي تنظيم شده و ارائه پيشنهادات لازم .
3
نظارت و هماهنگي در تهيه و اجراي دستورالعملهاي ايمني و حفاظت كار،سيستم هاي هشداردهنده و ارائه آموزش هاي لازم.
4
بررسي كنترل حركت سازه سدها و نيروگاهها با استفاده از دستگاههاي ابزار دقيق و عمليات ميكروژئودزي
5
تهيه گزارشات مديريتي و ارائه برنامه هاي پيشرفت يا موانع پيشرفت در زمينه عمليات نگهداري و بهره برداري از سدها
6
نظارت عاليه بر روند ساخت و نصب قطعات و تجهيزات مطابق استانداردهاي جهاني
7
مقاوم سازي ، محافظت ، آب بندي بدنه سد و سازههاي پيوسته وهمچنين هماهنگي در خصوص كليه برنامه هاي اجرايي و مطالعاتي مربوطه
8
نظارت و كنترل تستهاي تعميرات طبق استانداردهاي جهاني
9
بررسي و تائيد صورت وضعيت هاي تعميراتي پروژه ها و طرحها
10
نظارت و ارزيابي عملكرد شركتهاي وابسته در ارتباط با بهره‌برداري، نگهداري و كنترل ايمني سدها
11
همكاري در تهيه و تدوين و نظارت بر تخصيص منابع آب از سدهاي مخزني جهت مصارف مختلف
12
مديريت كنترل رسوب مخازن سدها و هماهنگيهاي لازم با ارگانها و واحدهای ذيربط در انجام عمليات آبخيزداري حوزه ‌هاي آبريز سدها
13
پيگيري نصب تجهيزات و قرائت و كنترل پارامترهاي كيفي آب و برنامه ریزی کنترل کیفی مخازن سدها .
14
همكاري و هماهنگي در برنامه‌ريزي به منظور استفاده جنبي از مخازن سدها از قبيل آبزي‌پروري، استفادة تفريحي و توريستي
15
همكاري و هماهنگي با واحدهاي ذيربط در خصوص مديريت و كنترل بحرانها از قبيل سيلاب، خشكسالي و آلودگي مخازن
16
برنامه‌ريزي و پيگيري و اعمال نظارت عاليه بر حسن انجام برنامه‌هاي تعمير و نگهداري جاري ساليانه، اصلاح و بازسازي سدها .
17
همكاري و هماهنگي در تجهيز و نصب ابزارهاي رفتارنگاري و رفتارسنجي در سدهاي در حال بهره‌برداري و ارتقاء
18
تهيه و تدوين اطلاعات مربوط به مشخصات فني و اختصاصي ابزار دقيق منصوبه در سدهاي مخزني و تأسيسات وابسته و ايجاد بانكهاي اطلاعاتي مربوط به آمار رفتارنگاري سدها
19
تهيه ، تدوين و بازنگري چك ليست‌هاي بازرسي ادواري و اضطراري سدها
20
همكاري در پدافند غيرعامل تأسيسات تأمين آب

پانل تغییر سبک

رنگ اصلی را انتخاب نمایید

تغییر رنگ و اندازه پوسته

کامپیوتر تبلت موبایل