وظايف و مسئوليت ها

دفتر برنامه ریزی مخازن سدها و تولید نیروگاه ها

1
نظارت بر اخذ آمار ايستگاههاي هيدرومتري ، بهره برداري مخازن سدها ، سدهاي تنظيمي ، نيازهاي آبي شركت هاي آبياري وكليه حقابه بران آبهاي سطحي وبررسي صحت وسقم كليه آمار واطلاعات دريافتي.
2
نظارت بر ميزان مصرف آب توسط كليه برداشت كنندگان آب از رودخانه ها اعم از شرب ، صنعت وكشاورزي.
3
نظارت بر پردازش تصاوير ماهواره اي بمنظور تعيين سطح پوشش برفي حوزه هاي آبريز رودخانه ها .
4
نظارت بر تهيه و اجراي دستورالعمل هاي صادره بهره برداري مخازن سدها.
5
نظارت بر عملكرد وبهره برداري كليه سدهاي مخزني ، تنظيمي وانحرافي در حوزه هاي آبريز رودخانه ها .
6
نظارت وانجام پيش بيني مقادير آب ورودي به مخازن سدها.
7
نظارت بر پردازش و تجزيه وتحليل هاي آماري و انجام محاسبات لازمه مورد نياز.
8
برنامه ریزی بلند مدت و کوتاه مدت بهره برداری از مخازن سدها .
9
كسب اطلاعات مستمر از محدوديت ها ، وضعيت موجود ، برنامه هاي آتي كليه سدها وهمچنين فعاليت عمراني متاثر بر آبگذري رودخانه.
10
دريافت سنجش ذخاير برفي حوزه هاي آبريز رودخانه ها.
11
نظارت بر كنترل سيلاب ها و كم آبي هاي بوجود آمده.
12
برنامه ريزي و نظارت سالانه در مورد استفاده از خدمات مؤسسات فني در زمينه منحني هاي تراز كف درياچه سد
13
نظارت بر آبگيري و ميزان خروجي آب سدها بمنظور اطمينان از حفظ ذخيره كمي لازم جهت تامين كيفيت آب پائين دست
14
پيش بيني و تنظيم برنامه هاي توليد و مصرف آب براساس نيازهاي مستمر و فصلي.
15
ايجاد توازن و هماهنگي بين برنامه توليد و برنامه ورود و خروج آب و تنظيم و اجراي برنامه هاي آبگيري ، تخليه درياچه و جلوگيري از اتلاف منابع مذكور.

پانل تغییر سبک

رنگ اصلی را انتخاب نمایید

تغییر رنگ و اندازه پوسته

کامپیوتر تبلت موبایل